Image Alt

Privacy Verklaring

SHK Sportcentrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SHK Sportcentrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat (wij) in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring);
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SHK Sportcentrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van leden worden door SHK Sportcentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding van Lidmaatschap of Dag pas;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer en een telefoonnummer voor noodgevallen;
 • Emailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
 • Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten;
 • Uw registratienummer bij partijen waarbij u bent aangesloten om bij SHK Sportcentrum met korting te trainen.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan en in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

SHK Sportcentrum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens over gewicht;
 • gegevens over trainingsdoelen;
 • wellicht in de toekomst gegevens via wearables

SHK Sportcentrum gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan werknemers binnen SHK Sportcentrum verstrekt, en zijn alleen inzichtelijk, indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De toegang tot de gegevens is beveiligd en degene die ze kan inzien heeft een geheimhouding plicht. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

SHK Sportcentrum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

SHK Sportcentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van SHK Sportcentrum maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SHK Sportcentrum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SHK Sportcentrum.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

SHK Sportcentrum gebruikt(wellicht) in de toekomst alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy maar alleen bedoeld zijn voor interne statistieken

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U heeft recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben als de gegevens niet juist (meer) zijn en/ of wijze volgens de voorwaarden in deze verklaring niet meer nodig hebben, of wanneer wij volgens de wet onjuist met uw gegevens zijn om gegaan. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om een aanvraag te doen om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij vragen u om u voldoende te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de behandeling van voornoemde verzoeken.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken kan dat consequenties hebben voor uw lidmaatschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan intrekking van uw bankgegevens. In dat geval kunnen wij geen contributie meer incasseren.

KLACHTEN OF VRAGEN

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

WIJZIGINGEN

SHK Sportcentrum behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy policy te allen tijde te wijzigen.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

SHK Sportcentrum heeft de Heer S. Baboelal aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

CONTACTGEGEVENS

SHK Sportcentrum BV Wassenaarweg 7 6843 NX Arnhem 0263830744 info@shksportcentrum.nl