Deelnemingsvoorwaarden

De hierna volgende deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op uw lidmaatschap bij SHK Sportcentrum.

U gaat het lidmaatschap aan door ondertekening van het inschrijfformulier. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de deelnemingsvoorwaarden en met de Privacy Verklaring van SHK Sportcentrum. U kunt de Privacy Verklaring bij SHK lezen, meekrijgen of lezen op de website van SHK Sportcentrum.

1 LIDMAATSCHAP
1,1 Per lidmaatschap heeft u recht op 4 of meerdere trainingen per 4 weken, of 52 of meer trainingen per jaar.
1,2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en mag niet aan anderen worden overgedragen zonder goedkeuring van SHK.

2 AANMELDING EN CONTRIBUTIE
2,1 Bij aanmelding betaalt u € 25,= voor inschrijfkosten en € 5,= voor een ledenpas. U toont een geldig legitimatiebewijs.
2,2 De kosten voor de trainingen staan o.a. vermeld op de tarievenlijst.
2,3 Bij inschrijving gaat u een contract aan voor minimaal 3 x 4 weken met een bank-incasso voor hetzelfde termijnbedrag als de contributie waarmee u oorspronkelijk lid werd. U kunt tijdens de eerste 12 weken uw contributie niet verlagen, wel verhogen.

3 ( BETALINGS ) VOORWAARDEN
3,1 U schrijft zich het liefst online in en betaalt via Ideal de eerste kosten (zie 3.2.). Inschrijven bij de frontdesk kan op afspraak omdat dat meer tijd nodig heeft.
3,2 Bij het ingaan van het lidmaatschap betaalt u inschrijfgeld, een bedrag voor de ledenpas (punt 2.1) en de contributie voor de eerste 4 weken van het lidmaatschap (2.2).
3,3 De eerste betaling (punt 2.1 en 2.2) dient te worden voldaan vóór het deelnemen aan een eerste training. Dat geldt ook voor de toestemming voor het innen van contributie en het akkoord gaan met deze voorwaarden.
3,4 SHK int de contributie per 4 weken alleen door middel van een automatische bank-incasso.
3,5 De contributie voor iedere volgende 4 weken dient uiterlijk de eerste dag van de nieuwe periode in het bezit te zijn van SHK Sportcentrum, ook wanneer u niet komt trainen of een tijd niet getraind heeft.
3,6 Bij het aangaan van het lidmaatschap heeft u de mogelijkheid de contributie voor het gehele jaar te betalen. U ontvangt 1 periode contributie als korting wanneer u het gehele bedrag in één keer betaalt. Het volgende jaarlidmaatschap moet aansluitend afgesloten worden, anders dient er opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.
3,7 Restitutie van contributie wordt door SHK Sportcentrum onder geen enkele omstandigheid verleend.
3,8 Alle mutaties van vermindering van contributie dienen 5 werkdagen voor de nieuwe periode schriftelijk bij SHK bekend te zijn. Per de daaropvolgende periode wordt de incasso inning aangepast. Bijbetalen kan op elk moment.

4 TRAININGEN
4,1 Er wordt lesgegeven aan een groep van minimaal 4 personen.
4,2 Men kan na reservering willekeurig aan iedere gewenste trainingsvorm deelnemen.
In geval van een Shaolin Kempo abonnement voor meer dan 4x per periode kan men alleen bij Shaolin Kempo trainen.
4,3 Vanwege de opbouw van de workouts is het van belang en verplicht dat u vanaf het begin van de les (warming up) aanwezig bent. Men wordt geacht 10 minuten voor de les in het SHK pand aanwezig te zijn om zich op tijd in te kunnen checken en om te kleden.

5 TOEGANG / SCHOEISEL / KLEDING / VERZORGING / MOBIELE TELEFOON
5,1 U heeft alleen toegang tot SHK en een training wanneer u de ledenpas heeft ingelezen bij de frontdesk en wanneer uw gezicht als foto (zonder petje) duidelijk herkenbaar ingescand is in het ledenadministratiesysteem, daarmee refererend aan de ledenpas. U heeft een geldend telefoonnummer en e-mailadres opgegeven. U geeft mutaties hieromtrent direct aan SHK door.
5,2 Het is verboden de zalen (ook de fitnessruimte) te betreden met sportschoenen en/of ander schoeisel waarmee buiten is gelopen of in de auto is gezeten etc. Men mag de schone schoenen pas aandoen wanneer men binnen in het SHK pand is. Men verwisselt nergens anders van schoenen en kleding dan in de kleedkamer.
5,3 Uit het oogpunt van hygiëne en veiligheid verplichten wij iedereen schone sportschoenen te dragen. Als een training op sokken of blote voeten wordt beoefend, is het dragen van slippers verplicht tot aan de ingang van de zaal waar men traint.
5,4 Trainen met een handdoek is verplicht i.v.m. de hygiëne op de vloer, op de mat of op de fitnessapparatuur. Heren dragen geen shirts zonder mouwen in de fitnessruimte en zowel dames als heren dragen uitsluitend sportkleding en sportschoeisel, welke bovendien niet aanstootgevend of onveilig mag zijn. SHK Sportcentrum bepaalt zelf wat wel- of niet toegestaan is.
5,5 Bij RPM dient men twee handdoeken en een bidon mee te nemen en de eventuele SPD-schoenen pas bij de fiets aan te trekken. In het pand en in de zaal loopt men op slippers.
5,6 Men mag niet appen/telefoneren/met social media bezig zijn in de trainingsruimtes. Wanneer de telefoon gedurende een training afgaat of als men zelf belt of appt etc, moet men de zaal verlaten en heeft men die dag geen recht meer op een training.
5,7 Men houdt een fitnessapparaat niet onnodig lang bezet en houdt geen 2 apparaten tegelijk bezet.
5,8 In de sauna zit men altijd op een handdoek, zonder kleding of eventueel in zwemkleding of in ondergoed.
5,9 In de douche heeft men geen kleding aan of men draagt zwemkleding. Ondergoed dragen is niet toegestaan onder de douche.

6 VERHINDERING EN INHALEN VAN DE TRAINING
6,1 Bij verhindering van een gereserveerde groepsles training annuleert men 12 uur-, en voor een fitnesstraining 6 uur van tevoren, anders wordt er toch een credit afgeboekt; het is namelijk niet de bedoeling om gereserveerde plaatsen onnodig bezet te houden. Als men 4x per 4 weken niet op tijd annuleert kan er bij drukte of beperkte plaatsen i.g.v. Corona, een boete geheven worden.
6,2 Bij de jeugdtarieven is rekening gehouden met vakanties.
6,3 U kunt uw gemiste trainingen meenemen naar de eerstvolgende trainingsperiode. Van te voren inhalen kan niet.
6,4 Na de einddatum van een lidmaatschap vervallen alle rechten op (inhaal) trainingen, ook bij een jaarabonnement.
6.5 Mocht men om medische redenen, na 3 bank-incasso’s, langer dan vier weken moeten stoppen met trainen en wil men daarna wel weer trainen, dan kan het betalen van de contributie opgeschort worden voor maximaal 11 maanden en blijft het lidmaatschap behouden. Men dient voor een nieuwe periode een schriftelijke verzoek in te dienen, samen met een (medische) verklaring met de vermelding van de aard van de kwaal of van het feit dat men niet kan trainen. SHK Sportcentrum beslist zelf over het toekennen en de duur van deze opschorting van betaling. Er is aparte documentatie voorhanden voor het aanvragen-, en de voorwaarden van een opschorting van betaling.
6.6 Verhindering van deelname aan training(en) geeft onder geen enkele omstandigheid recht op teruggaaf van contributie (punt 3.7).

7 OPZEGGING EN BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
7,1 Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan de frontdesk, uiterlijk op de laatste dag van de betaalperiode waarna de inning van de contributie per de 2e daaropvolgende volgende betaalperiode beëindigd wordt, en kan alleen mits men na het aangaan van het lidmaatschap drie volledige periodes heeft betaald. De contributie van de laatst te betalen periode is gelijk aan die van de periode waarin opgezegd wordt.
7,2 Het recht op inhalen van maximaal 3 gemiste trainingen vervalt na de periode waarvoor voor het laatst is betaald.
7,3 Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de medewerkers, ondernemers en/of het Sportcentrum in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot het sportcentrum worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen. Hen wordt geen restitutie van contributie of inschrijfgeld verleend.
7,4 SHK Sportcentrum beslist zelf, zonder inbreng van derden, wie lid mag worden en blijven van SHK en wie toegang heeft tot SHK.
7,5 Een jaarbetaling kan overgaan in een volgend lidmaatschap als aansluitend aan de dag dat het jaarabonnement is vervallen, een nieuw lidmaatschap ingaat en wordt betaald. Anders dient opnieuw inschrijfgeld te worden betaald.

8 WANBETALING
8,1 Betaling van de contributie dient uiterlijk op de 1e dag van de nieuwe periode plaats te hebben gevonden. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen, welke door de wanbetaler vergoed dienen te worden.
8,2 Indien betaling achterwege gebleven is, wordt men direct uitgesloten van het volgen van elke trainingsvorm. Wil men weer deelnemen aan een training dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan. Bij een stornering van de bank-incasso van de contributie betaalt men minimaal € 4,= administratiekosten.
8,3 Ten laste van wanbetaler komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten i.v.m. de inning van onze vordering.
8,4 Bij wanbetaling kan het lidmaatschap door SHK Sportcentrum eenzijdig worden opgezegd en verliest men alle rechten.
8,5 Wordt het lidmaatschap na wanbetaling opnieuw aangegaan, dan is men wederom inschrijfgeld verschuldigd.
8,6 Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente is de contributie rentedragend ingaande de 1e dag van een periode, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

9 AANSPRAKELIJKHEID
9,1 SHK Sportcentrum stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen van het lid, tenzij er sprake is van onrechtmatig handelen door SHK Sportcentrum. Maak gebruik van de gratis lockers.
9,2 Wanneer een lid of deelnemer enig eigendom van SHK Sportcentrum beschadigt, is men daarvoor persoonlijk aansprakelijk.

10 OVERMACHT
10,1 Onder overmacht wordt verstaan alle van onze wil onafhankelijke of onvoorziene omstandigheden, waardoor nakoming van het verzorgen van trainingsmogelijkheden door ons redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.
10,2 Indien de overmacht van tijdelijke aard is, dan kan SHK de uitvoering van de trainingen opschorten zonder schadeplichtig te zijn en is de overmacht van blijvende aard, dan heeft SHK het recht het lidmaatschap te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn.

11 AANPASSING TARIEVEN & VOORWAARDEN
11,1 SHK Sportcentrum heeft het recht om de tarieven en deelnemingsvoorwaarden tussentijds aan te passen. U wordt hiervan minimaal vier weken vooraf van op de hoogte gebracht door middel van informatiemateriaal bij de frontdesk van het sportcentrum, via de SHK web site en via een e-mail naar het door u opgegeven e-mail adres.

12 GEDRAG / WANGEDRAG
12,1 Wanneer een lid vanwege wangedrag de toegang ontzegd wordt tot SHK Sportcentrum, heeft men geen recht op restitutie van contributie of inschrijfgeld, en is men verplicht alle materiële en in-materiële schade te vergoeden.
12,2 Het is verboden zich discriminerend- of seksistisch te uiten in woord en gedrag op straffe van uitsluiting van trainen.
12,3 (Uiterlijk zichtbaar) gebruik van anabole steroïde middelen of doping leidt direct tot het ontzeggen van toegang tot SHK Sportcentrum. Telefoneren/appen/met sociale media bezig zijn, is in geen enkele trainingsruimte toegestaan.
12,4 Men gedraagt zich beschaafd in iedere ruimte. Schreeuwen, schelden of onheus en beledigend taalgebruik zijn verboden.
12,5 Het is in- en om het SHK pand verboden om beeldmateriaal te maken waarop men zelf, of waarop andere mensen in beeld zijn, ook via spiegels. Het is streng verboden om zulke beelden te delen via sociale media of anderszins, op straffe van aangifte door SHK Sportcentrum bij de politie. SHK Sportcentrum vraagt bij het maken van beelden zelf eerst toestemming.

13 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
13,1 De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve en informatieve doeleinden van SHK Sportcentrum gebruikt. De gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Uw gegevens zijn alleen via een wachtwoord door medewerkers in te zien.
13,2 Wanneer u niet wil dat uw intake/trainingsschema op een openbare plaats in de fitnesszaal liggen, kunt u het schema meenemen naar huis. Besef dat uw gegevens anders ingezien kunnen worden door derden.

14 KLACHTENREGELING
14,1 Er is een klachtenformulier met informatie over de procedure ervan voor u beschikbaar bij de frontdesk.

24-6-2021
SHK Sportcentrum BV
Wassenaarweg 7 – 6843 NX Arnhem
KvK 10034900 – Iban NL78ING0003489161